dinsdag 22 november 2011

Mediawijsheid, waar heb ik dat eerder gehoord???

Wat is mediawijsheid ook alweer?
“Mediawijsheid”, het lijkt een verzamelnaam voor alles wat er rondom TV, het internet, social media, games en mobiele telefoons gebeurt. Het belang dat er aan mediawijsheid wordt gehecht wordt steeds groter. Logisch ook, want het maken, het begrijpen, het delen en het  vinden van media vinden we belangrijk om mee te doen met de maatschappij.

Mediawijzer.net (een initiatief o.a. van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) definieert mediawijsheid als volgt:

“mediawijsheid staat voor actief, bewust en kritisch meedoen aan de mediasamenleving. Het gaat om de kennis, de vaardigheden en de mentaliteit waarmee iemand bewust, kritisch en actief kan bewegen in een wereld waarin oude media (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) een zeer grote rol spelen.”

Vier deelaspecten van mediawijsheid
Freek Zwanenberg en Justine Pardoen delen in hun boek “Handboek mediawijsheid” mediawijsheid op in 4 aspecten: Techniek, Creativiteit, Analyse en Reflectie.

Techniek
De beheersing van technische (computer)vaardigheden die nodig zijn om zelf mediaproducties te kunnen maken en te participeren in sociale netwerken. Hier worden de technische vaardigheden bedoeld waarmee kinderen daadwerkelijk zelf media creëren. Te denken valt aan het maken van een weblog, een eigen website, fimpjes etc. Maar ook zaken als het instellen van bepaalde privacyniveaus van een profielsite zoals Hyves of Facebook en het zoeken van informatie op internet die waardevol is voor het maken van een werkstuk.

Creativiteit
Het inzetten van media voor artistieke expressie en creatieve omgang met media voor participatie en innovatie. Hierbij kan gedacht worden aan eigen audio- of filmproducties, een digitaal stripverhaal maken. Ook bijvoorbeeld het maken van een online campagne (op Youtube) kan hieronder vallen.

Analyse
De kennis over de werking en invloed van media in het algemeen, en het zelf kunnen
interpreteren van mediaboodschappen. Bij analyse gaat het om het begrijpen van de werking en invloed van diverse media. Kritische media-analyse wordt steeds. Er is een constante stroom van allerlei informatie op het internet. Vaak is de bron van deze informatie moeilijk te verifiëren. Het is hier belangrijk dat kinderen deze informatie kunnen beoordelen op betrouwbaarheid, consistentie, onderbouwing etc.

Reflectie
Het bewust zijn van de eigen houding en gedrag tegenover anderen via media, maar ook van
de waarde van burgerrechten als privacy en vrijheid van meningsuiting en morele kwesties als online respect en tolerantie. Deze reflectie heeft vooral betrekking op het eigen mediagebruik en is gericht op het bepalen van je eigen grenzen en het ontwikkelen van een eigen standpunt over zaken als;  Online respect, Vriendschap,  Seksualiteit,  Geweld, Privacy en Zelfpresentatie.

Scholen én ouders
Scholen en ouders spelen een grote rol in het bijbrengen van mediawijsheid bij kinderen. Echter is het zaak dat beide partijen goed met elkaar communiceren. In de praktijk blijkt nog vaak dat ouders niet weten wat de visie en het beleid op school is m.b.t. mediawijsheid. Andersom geldt, dat de school vaak niet weet hoe ouders hier mee omgaan. Voor een school is het van belang dat zij een aantal zaken naar ouders communiceren rondom mediawijsheid:
·         Wat is de visie van de school?
·         Welk beleid is er?
·         Welke activiteiten vinden er plaats?
·         Hoe gaat de school om met de vier deelaspecten van mediawijsheid?

Het organiseren van bijvoorbeeld ouderavonden om de ouders te informeren over wat de school doet aan Mediawijsheid, kan hiervoor een middel zijn. Tijdens dit soort avonden kan ook aan het licht komen hoe ouders met mediawijsheid bezig zijn.

De Week van de Mediawijsheid, 21 tot en met 27 november 2011
De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net om meer aandacht te vragen voor mediawijsheid. Het thema van dit jaar is “ Media-opvoeding”. Hiermee wordt bedoeld de communicatie over media tussen kinderen, hun ouders en leerkrachten.
Kinderen lijken redelijk mediawijs, maar ze gebruiken niet altijd alle mogelijkheden en onderschatten hun mediagedrag. Media ervaren en er samen met hun opvoeders over praten maakt kinderen wijzer!

Hoe Mediawijs is uw school?
Station to Station helpt scholen in kaart te brengen hoe zij er op het gebied van mediawijsheid voor staan. Met behulp van een gratis quickscan, kunt u eenvoudig zicht krijgen op welke onderdelen uw school al mediawijs is. Klik hier voor de gratis quickscan.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten