dinsdag 31 mei 2011

Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken, heeft een digitaal portfolio geen zin

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Zolang scholen uit PO-VO-MBO-HBO niet samenwerken, heeft een digitaal portfolio geen zin”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Aanleiding voor de stelling was een artikel van Hans Havinga op het Onderwijsinnovatie-blog met als titel ‘Gezakt voor het examen, maar geslaagd voor het leven’. Hij pleit daarin voor het gebruik van LinkedIn als digitaal portfolio voor HBO-studenten. De student als beheerder én eigenaar in plaats van het gebruik van een applicatie van de onderwijsinstelling waarvan de account vervalt na het afstuderen en de inhoud dus verloren gaat.

Tijdens Discussie Dinsdag kwam het E-portfolio al eerder aan de orde, waarbij we keken naar de meerwaarde ervan. Het struikelblok, of moeten we zeggen uitdaging, blijft dat scholen en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek zullen moeten gaan. Zoeken naar afstemming, gezamenlijke visie ontwikkelen, onderlinge afspraken maken. Er bestaan reeds mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens tussen digitale portfolio’s. Ook bestaan er diverse initiatieven om het digitale portfolio te promoten. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Stichting Eportfolio Support en Europass.

De discussie maakte de tongen niet echt los. Wellicht omdat er nogal wat haken en ogen zitten. Want met welke scholen of instellingen zoek je contact? Leerlingen en studenten waaieren immers uit over de regio of het land. Dit zou er temeer voor pleiten om de leerlingen/studenten zelf beheerder en eigenaar te laten zijn van hun portfolio, zodat deze ook echt met hen mee kan reizen. Dat vraagt wel van de scholen en onderwijsinstellingen, dat ze hun eigen systeem of applicatie los laten en het aan hun leerlingen en studenten overlaten hoe zij hun portfolio vormgeven uitgaande van enkele vastgestelde basiseisen. Weg dus met het technische keurslijf. Scholen moeten daarvoor wel hun eigen curricula op orde hebben.

De vraag blijft: Hoe zorgen we ervoor, dat de waardevolle informatie die door een leerling wordt verzameld in een digitaal portfolio niet verloren gaat, zodra de leerling naar een andere school of opleiding doorstroomt? In de discussie hebben we het antwoord niet gevonden. Gelukkig is er nog dit blog om je gouden tip met ons te delen!

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @mariekemove , @florinablokland , @TonnieMeijer , @jelmerevers , @ComputronNL , @Schoolimpuls

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Lessen maken met ICT: Verken je omgeving met Wikimapia

De trainers van Station to Station publiceren iedere twee weken een complete innovatieve les om leerkrachten te stimuleren met ICT aan de slag te gaan. De lessen staan altijd in het teken van een onderwijskundig doel waarbij een gratis toepassing op internet als hulpmiddel gebruikt wordt om een les leerzamer, boeiender en interactiever te maken.

Deze week de les ‘Verken je omgeving met WikiMapia’

Al vanaf het moment van hun geboorte beginnen kinderen zich te oriënteren in hun omgeving. Ouders en leerkrachten spelen daarbij een belangrijke stimulerende rol. Langzamerhand wordt de bekende omgeving groter en krijgt alles steeds meer betekenis. Straten, gebouwen, bezienswaardigheden en interessante plekken worden steeds meer herkend.
WikiMapia biedt de mogelijkheid om het verkennen en herkennen van de eigen omgeving te stimuleren. WikiMapia is een interactieve kaart die gebruik maakt van GoogleMaps. Bezoekers kunnen plaatsen op de kaart markeren en daar vervolgens een omschrijving aan toevoegen en deze ook categoriseren. Motiverend en leerzaam voor de leerling en meteen ook betekenisvol voor anderen.

Je kunt het lesmateriaal downloaden op de website van Netwijs.

We stellen het erg op prijs als leerkrachten hun ervaringen met ons delen. Dat kan door een bericht achter te laten op ons Blog, te Twitteren naar @netwijs of te reageren via email naar info@netwijs.info
Heeft u ook een innovatieve les gemaakt of heeft u een innovatieve ICT toepassing die u geschikt vindt. Mail ons uw les of lesidee: info@netwijs.info

dinsdag 24 mei 2011

Schoolcultuur bepalend voor inzet ICT in het onderwijs

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Schoolcultuur bepalend voor inzet ICT in het onderwijs”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Enkele dagen geleden startte Henk Heurter via LinkedIn een discussie over oudere leerkrachten met weinig affiniteit met digitale middelen. Al snel barstte de discussie los. Uiteraard over de relatie tussen ICT-gebruik en leeftijd. Daar is veel op af te dingen. Het balletje werd ook naar de jonge leerkrachten gespeeld: Zij kunnen misschien wel met ICT overweg, maar niet didactisch! Op een gegeven moment werd de ‘verandercultuur’ ingebracht. Is dat niet veel meer de bepalende factor? Iets breder: Is de schoolcultuur bepalend voor de inzet van ICT in het onderwijs op een school?

Al snel kwam er een reactie op de stelling: “Als de leidinggevende het belang van ICT inziet, dan ben je al een heel eind. Hij of zij moet het belang van ICT vertellen in een team. Verder uiteraard tijd vrijmaken, bijv. door een werkvergadering. Daarnaast ook de ICT'er de vrijheid geven om vernieuwingen te lanceren in een team.” Een ander reageerde: “Leidinggevenden moeten vooral in woord én in daad achter hun ICT’er staan.” Weer een ander reageerde, dat “ICT bij leidinggevenden geen prioriteit meer heeft door bezuinigingen en andere sores.”  (Zie ook een eerdere discussie over de rol van de directeur.) Zou dan niet de leeftijd of de schoolcultuur, maar de leidinggevende de bepalende factor zijn?

Ook de plaats van de ICT-coördinator werd ingebracht. Deze moet veel meer gesteund worden door de directeur en voldoende tijd krijgen om de taak uit te voeren. Vaak is de ICT’er ook gewoon leerkracht. Hiërarchisch gezien staat de ICT’er niet boven maar naast de andere leerkrachten. Dat is een lastige positie om dingen van de grond te krijgen. Hij of zij kan collega’s helpen, maar uiteindelijk heeft hij of zij niets in te brengen.  Moet het wel een ‘taak’ zijn eigenlijk? Zou het niet een functie moeten zijn in de LB-schaal? Dan heeft de ICT-coördinator veel meer een status binnen het team. Ditzelfde geldt ook de Bovenschools ICT-coördinatoren. (Zie ook een eerdere discussie hier over.)

Het kan ook zijn, dat dergelijke discussies over leeftijd, gebrek aan didactische vaardigheden, de rol van de leidinggevende of de functiewaardering voor de ICT-coördinator juist weer wijzen in de richting van de schoolcultuur. Ben je als team afhankelijk van een directeur die ICT-minded is of een Onderwijskundig ICT’er in een LB-schaal? Komt er dan pas beweging? Gaan dan de leerkrachten enthousiast aan de slag met ICT in hun lessen? Of ligt het dan aan de haperende hardware, de beperkte hoeveelheid digitaal lesmateriaal, het budget of het gebrek aan tijd?

Is er eigenlijk wel een bepalende factor aan te wijzen? Of kan elk van de genoemde items bepalend zijn als factor? Daarmee komen we toch weer op de schoolcultuur. Het balletje blijven rondspelen is niet de oplossing. Voor je eigen school moet je kijken wat in de huidige situatie succesfactoren zijn en wat faalfactoren. En vervolgens kijken hoe de succesfactoren versterkt en de faalfactoren omgebogen kunnen worden. Kijken vanuit de visie naar de kansen en bedreigingen. Niet kijken naar de rol van de ander of de voorwaarden en omstandigheden, maar samenwerken en gebruik maken van de mogelijkheden die er wél zijn.

En ja, dan moet iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid oppakken. Dus leerkrachten nemen zelf initiatieven. Degenen die affiniteit met ICT binnen hun lessen hebben gaan anderen inspireren. De ICT’er maakt zich sterk voor visie, beleid, scholing en gaat een coachende rol innemen. Bepaal je doel, maak een plan en omschrijf wat je nodig hebt en wat de (verwachtte) resultaten zijn en stap daarmee naar de directie. En de directie, die gaat de plannen serieus nemen en ondersteunen. Allereerst door achter de ICT’er te gaan staan in plaats van er tegenover, maar ook door te zoeken naar mogelijkheden en middelen om zijn team te faciliteren. Dan worden niet langer middelen aangeschaft zonder dat er tijd en geld is om er ook mee te leren werken. Leiderschap tonen dus.

En dat hoeft niet altijd veel te kosten. Vaak is er al zoveel aan kennis en middelen binnen de school aanwezig en is alleen een goed plan al genoeg om er rendement uit te halen. Als de wil er maar is!
Het zou mooi zijn je als team gezamenlijk zo weet te veranderen, dat die niet langer de schoolcultuur  de bepalende factor is, maar de leerlingen met hun leerbehoefte.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @marboneveld , @eRKa58 , @WillemICT , @Laagwater , @Kletskous , @jelmerevers , @Eduadvies , @Eelsk , @ellishouben81 , @michelboer , @Schoolimpuls , @lhumme

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

woensdag 18 mei 2011

Wat werkt op school?

Stel: een school verhuist naar een nieuwe locatie met nieuw meubilair en veel moderne leermiddelen. In het personeelsbestand heeft zich een groot aantal wijzigingen voorgedaan. Er is een enthousiaste directeur en dito ICT coördinator. Het team staat open voor vernieuwingen, zonder nu meteen de vertrouwde werkwijze in één keer overboord te willen zetten.
Het geeft mogelijkheden voor een nieuwe start en biedt potentie om de gang van zaken op school opnieuw tegen het voetlicht te houden. Zo dacht ook Marten Hazenberg, directeur van CBS Van Panhuys uit Leek erover. Hij is zich gaan oriënteren op een ander onderwijsconcept. Wat wil ik in mijn school veranderen en hoe kan ik dat aanpakken? Wat is nu daadwerkelijk effectief? Natuurlijk passeren in zo’n denkproces woorden als Dalton, Jenaplan en Montessori de revue.

Hij liep (via www.watwerktopschool.nl ) aan tegen een onderzoek van onderwijswetenschapper Marzano. Uit een meta-analyse van 1.200 onderwijsonderzoeken (zowel uit de VS, Canada en Europa) is gebleken dat er 11 factoren zijn die een positieve invloed hebben op de leerprestaties. Een van de 11 is bijvoorbeeld de didactische aanpak van de leraar. Als die beter wordt, krijgen we hogere leerprestaties. Vervolgens is per factor op basis van de onderzoeken vastgesteld welke zaken specifiek tot hogere leerprestaties leiden.
Hierbij is dus niet gekozen voor één van de heersende onderwijsopvattingen, maar voor een samenstel van de meest effectieve elementen. Op basis hiervan besloot CBS Van Panhuys een nieuwe impuls te geven aan onderwijsvernieuwing.
Men heeft ervoor gekozen om de factor ‘Pedagogisch handelen en Klassenmanagement’ als eerste aan te pakken. Deze staat het dichtst bij de lespraktijk. Van daaruit worden in een meerjaren traject de andere factoren uitgewerkt.

ICT speelt hierbij een rol. De ICT coördinatrice heeft gesprekken gehouden met teamleden en observaties in de klassen gedaan m.b.t. het gebruik van ICT in de klassen. Daarna is in overleg met de directie is een beleidsplan opgesteld. De eerste opmerking in dit plan is dat de school een geleidelijke overgang wil van onderwijs als overdracht (globaal gezegd: oefenen op niveau met ICT) naar interactief onderwijs (waarbij leerlingen meer samenwerken, zelf op onderzoek gaan en hun werk goed kunnen presenteren). ICT als hulpmiddel om de leerstof te oefenen staat, net als pedagogisch handelen en klassenmanagement’, dicht bij de belevingswereld en praktijkervaringen van de leerkrachten. Vanuit die basis is de ontwikkeling gemakkelijker te realiseren. In die zin sluiten de ingeslagen weg en de inzet van ICT goed op elkaar aan.

Enkele doelen van het ICT beleidsplan die op korte termijn gerealiseerd gaan worden:
• We willen educatieve software inzetten dat delen van de methode voor taal/lezen en rekenen vervangt en alle mogelijkheden die het programma daarvoor in zich heeft benutten. De programma’s bieden ons structuur en de leerling en leerkracht kunnen de ontwikkeling goed volgen.
• Wij willen leerkrachten die de programma’s waar de leerlingen mee werken, beheersen zodat we een goede coach kunnen zijn.

Dit klinkt nog niet zo vreselijk ambitieus en vernieuwend, maar het is een bewuste keuze: starten bij de belevingswereld van de leerkrachten. Van daaruit worden in de komende jaren stappen gezet naar een interactief gebruik van ICT. Die ambities zijn tevens verwoord als doelstellingen in het genoemde plan.
Wij wensen de school veel succes!

dinsdag 17 mei 2011

Lessen arrangeren en lesmateriaal maken moet worden opgenomen in taakbeleid

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Lessen arrangeren en lesmateriaal maken moet worden opgenomen in taakbeleid”.  In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Onlangs was ik met een groep leerkrachten verschillende web2.0-toepassingen aan het bekijken vanuit de vraag hoe ze deze zouden kunnen inzetten voor de begaafde leerlingen op hun school. Het enthousiasme om hier iets mee te doen groeide. Toch kwam uiteindelijk ook weer naar voren: het liefst willen we kant-en-klaar materiaal hierbij. Want zelf toepassingen zoeken en lesmateriaal ontwikkelen, kost veel te veel tijd. Ik hoor dat niet voor het eerst.

Ook uit recente onderzoeken blijkt, dat leerkrachten op zoek zijn naar en behoefte hebben aan kwalitatief goed materiaal waarmee gedeelten van het methodemateriaal vervangen of aangevuld kunnen worden. De aanleiding kan heel verschillend zijn. De behoefte en de noodzaak om te kunnen differentiëren is daarbij een hele belangrijke. Ontevredenheid met (onderdelen van) de methode eveneens.

Er is dus sprake van een groeiende behoefte enerzijds, maar een gebrek aan tijd anderzijds. Zou het opnemen in het taakbeleid daarvoor een oplossing kunnen zijn? Leerkrachten daadwerkelijk meer de ruimte geven om op zoek te gaan naar geschikt materiaal, dan wel deze te ontwikkelen?

In de discussie kwam naar voren, dat dat niet het enige is wat speelt. Een opsomming:

Visie
De eerste vraag, die altijd beantwoord moet worden, is hoe het maken van lesmateriaal en arrangeren van lessen past in de visie van de school. Is dat niet duidelijk, dan ligt daar een belangrijke uitdaging. Willen we dit met elkaar of niet en waarom?

Ambitie
Vanuit de visie moet concreet gemaakt worden waar precies behoefte aan is en hoe de gewenste situatie er uit ziet.

Passie
Verschillende leerkrachten  hebben zelf een bepaalde nieuwsgierigheid om te gaan zoeken naar mogelijkheden en gaan zelf aan het experimenteren. Anderen moeten eerst goede voorbeelden zien, inspiratie opdoen en dingen aangereikt krijgen. Wat hebben we met elkaar nodig om samen enthousiast te worden en de uitdaging te zien?

Actie
Inmiddels is er al het nodige digitale materiaal beschikbaar en zijn ook tal van toepassingen te vinden die zeer geschikt zijn om te gebruiken. Maar waar vind je die op een efficiënte manier? En is dat geschikt en passend bij de visie, de ambitie en de onderwijssituatie? Deze zoekvaardigheid is een belangrijk aandachtspunt om tot succes te komen. Het vereist de nodige vaardigheden.

Creatie
Wanneer dan geschikte materialen en toepassingen gevonden zijn, moet het nog op maat gemaakt worden. Is er niets geschikts gevonden, dan zal er zelf iets ontwikkelt moeten worden. In beide gevallen vraagt dat eveneens om specifieke vaardigheden.

Het is de uitdaging van de schoolleider om aan dit hele proces sturing te geven. Wil ik hier als team mee aan de slag? Wil ik dat we ons hier allemaal in bekwamen? Of kijk ik in mijn team wie al de nodige kwaliteiten heeft om dit op te pakken? Kan ik een werkgroep faciliteren om voor het hele team materiaal te ontwikkelen? Het vraagt om een goed beeld van de ambitie enerzijds en de beschikbare mogelijkheden anderzijds. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Net als geld kan ook tijd maar één keer gespendeerd worden.

Nog een interessante vraag: Welke rol kunnen onderwijskundigen, die via een academische Pabo het onderwijs in stromen hierin spelen? Met hun kennis en expertise zou een belangrijke impuls gegeven kunnen worden aan het proces.

Tijdens de discussie werden verschillende recente onderzoeken ingebracht:
Bovenstaande onderzoeken geven weer de nodige stof tot nadenken en discussie. Waar we het echter over eens kunnen zijn, is het feit dat er duidelijke veranderingen gaande zijn en noodzakelijk zijn in het onderwijs mede ook ingegeven door bijvoorbeeld de plannen rond Passend Onderwijs. Arrangeren van lessen en ontwikkelen van geschikte materialen voor de eigen onderwijssituatie zijn nodig. Leerkrachten kunnen dat er vaak niet extra bij doen. Goed onderwijsmateriaal vinden, maken en inzetten kost tijd! Faciliteren via taakbeleid en scholingsbeleid is een voorwaarde. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Ook daarbij kan ICT wellicht weer een rol spelen in het bewerkstelligen van meer efficiëntie.

Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal gaat hand in hand met ontwikkelen van visie en beleid en met ontwikkelen van mensen. Hand in hand op weg naar echt passend onderwijs voor iedereen.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @pavl , @florinablokland , @JaapSoft , @Mennovh , @MarcelMarkvoort , @mariekemove , @Wiswijzer2 , @janwn , @jeroenjeremy , @jaap_w , @PascalMarcelis , @jelmerevers

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

maandag 16 mei 2011

Lessen met ICT: Muziek maken met Jamstudio

De trainers van Station to Station publiceren iedere twee weken een complete innovatieve les om leerkrachten te stimuleren met ICT aan de slag te gaan. De lessen staan altijd in het teken van een onderwijskundig doel waarbij een gratis toepassing op internet als hulpmiddel gebruikt wordt om een les leerzamer, boeiender en interactiever te maken.

Deze week de les  Muziek maken met Jamstudio
Jamstudio is een website waarop je verschillende instrumenten tegelijk kunt laten afspelen. Aan de hand van Jamstudio gaan de leerlingen experimenteren met de verschillende instrumenten en de akkoorden die hierbij horen. Misschien lukt het de leerlingen wel om een eigen liedje te maken! Jamstudio is eenvoudig in gebruik en al snel is er een leuk resultaat. Jamstudio is daarom een motiverend en alternatief middel om te gebruiken in je muziekles.

Je kunt het lesmateriaal downloaden op de website van Netwijs.

We stellen het erg op prijs als leerkrachten hun ervaringen met ons delen. Dat kan door een bericht achter te laten op ons Blog, te Twitteren naar @netwijs of te reageren via email naar info@netwijs.info
Heeft u ook een innovatieve les gemaakt of heeft u een innovatieve ICT toepassing die u geschikt vindt. Mail ons uw les of lesidee: info@netwijs.info


P.S. Wist u dat scholen die het C3LO netwerk hebben iedere twee weken een nieuwe les op het netwerk krijgen die  door de leerlingen zelfstandig verwerkt kan worden? Deze wordt door onze onderwijsredactie ontwikkeld. Een voorbeeld vindt u hier: http://www.stationtostation.nl/c3lo/educatieve_content/voorbeeldlessen/#par168

dinsdag 10 mei 2011

Opbrengstgericht werken kan niet zonder ICT

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Opbrengstgerichtwerken kan niet zonder ICT”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.


Opbrengstgericht werken is hip! Steeds meer scholen zijn ermee bezig of gaan er binnenkort aan beginnen. Dat opbrengstgericht werken geen wassen neus is blijkt uit diverse publicaties. Onder meer het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt dat opbrengstgericht werken de sleutel tot succes is bij het verhogen van de leerling-prestaties. Als definitie voor opbrengstgericht werken wordt doorgaans Fullans definitie gekozen; “Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van prestaties.”

Leerlingvolgsysteem
Een digitaal leerlingvolgsysteem lijkt onontbeerlijk bij het opbrengstgericht werken. Esis en Parnassys zijn twee leerlingvolgsystemen waar goede ervaringen mee zijn. Beiden worden als gebruikersvriendelijk ervaren en zorgen voor een efficiënte en tijdsbesparende manier voor het inzichtelijk maken van de toetsgegevens. In de discussie wordt gesteld dat de leerlingvolgsystemen soms nog als belemmering ervaren worden, ook wordt niet altijd de meerwaarde (h)erkend.

Analyse
Op basis van de Cito-toetsgegevens (A t/m E) wordt er op individueel en op groepsniveau geanalyseerd. Er wordt zo inzicht verkregen in de groei/ stagnatie/ achteruitgang van leerlingen. Op basis van deze analyse worden doelen gesteld en bij de volgende toetsafname worden deze geëvalueerd. Eerst bepaal je wat je wilt aanpakken op basis van je analyse en vervolgens bekijk je wat je nodig hebt om die doelen te halen. Dit kunnen (maar hoeven niet per se) ICT-middelen zijn

Leerkrachtvaardigheden en TPACK
Verbonden aan opbrengstgericht werken zijn de leerkrachtvaardigheden. Er wordt een artikel aangehaald over succesfactoren bij opbrengstgericht werken, één van deze factoren is het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. ICT maakt beter lesgeven mogelijk, dus kun je ook je opbrengsten ermee verhogen. Maar welke kennis en vaardigheden moet een leerkracht bezitten voor de juiste inzet van ICT. Het TPACK-model kan hier duidelijkheid over verschaffen. TPACK is erop gericht de ICT vaardigheden van de leerkracht: didactiek, vakinhoud en ICT te integreren. Vanuit de vakinhoud wordt gekeken hoe (en of) je ICT kan inzetten bij een bepaald vak.

Rekentuin
Rekentuin (winnaar IPON award 2011, Beste innovatief (software) product PO) is een (online) computerprogramma dat ingezet kan worden bij opbrengstgericht werken. Het programma past zich aan op het niveau van de leerling, het heeft een goed leerlingvolgsysteem en is motiverend voor zowel de betere als de mindere rekenaar.

Gamification
Aan het einde van de discussie wordt ons traditionele toetssysteem op de korrel genomen. “Nog veel te vaak kijken wij in het onderwijs alleen maar naar de toetsresultaten en willen we traditioneel toetsen, waarom??”.
Er wordt gesteld dat bijvoorbeeld het werken met portfolio’s en het procesevaluatie erg waardevolle manieren zijn om te kijken naar de opbrengsten van het onderwijs. Niet de leeropbrengsten moeten gemeten worden, maar het leerproces moet worden gemeten. Op de vraag of het meten van dergelijke kwalitatieve data niet te lastig (arbeidsintensief) is voor sommige scholen wordt gesteld dat als je traditioneel wilt werken je ook traditioneel moet toetsen, wil je vernieuwen moet je ook je meettechniek vernieuwen. Er volgt een pleidooi voor op een nieuwe manier van kijken naar opbrengsten; “Gamification”. In het filmpje “Gamifying Education” wordt gamification uitgelegd en worden voorbeelden gegeven hoe je games zou kunnen gebruiken in het onderwijs.

Tot slot
Bij het opbrengstgericht werken worden na de analyse van de nulmeting en een keuze gemaakt voor een verbetertraject. Dit is meestal een verbetering van het taal- of rekenonderwijs. In combinatie met een dergelijk traject wordt vaak een keuze uit één van de zes onderwijsleerprocessen gedaan om aan ook te verbeteren:
- Leerstofaanbod
- Klassenmanagement
- Leertijd
- Didactisch handelen
- Pedagogisch handelen
- Schoolklimaat
In deze discussie dinsdag zijn veel maar lang niet alle aspecten van het opbrengstgericht werken aan bod gekomen. Dit biedt gelukkig veel stof voor de toekomst om over te discussiëren.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op
discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee: @dancing_prinzes, @gijs1982, @jufamy75, @ludybronsema, @mariekemove, @mennovh, @michelboer, @rinusd, @warempel & @bramae

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

dinsdag 3 mei 2011

23 Onderwijsdingen brengt ICT dichter bij de leerkracht

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “23 Onderwijsdingen brengt ICT dichter bij de leerkracht”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

Enkele dagen geleden kondigde Henk Heurter op dit blog de komst aan van 23 Onderwijsdingen voor het Primair Onderwijs. Op dit moment wordt er nog volop aan gewerkt. De initiatiefnemers willen op 26 mei 2011 de complete gratis cursus lanceren tijdens de Mediawijsheidmarkt.
De oorspronkelijke ‘23 Dingen’ zijn vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Vervolgens werden ze in een nieuwe versie toegespitst op het Voortgezet Onderwijs en MBO en nu is er dus ook een versie voor het Primair Onderwijs. Maar wat is de opbrengst? Zal het er inderdaad toe bijdragen, dat leerkrachten meer ‘mediawijs’ worden en ICT meer een plek in hun onderwijs zullen geven?

Waardevol is de praktische insteek en de uitgebreide toelichting bij de gekozen Dingen. Het zijn hapklare brokken waardoor het voor de leerkrachten al de nodige drempels weghaalt. Het geeft structuur en overzicht en je kunt er zo mee aan de slag. Het biedt een mooie opstap voor leerkrachten die iets meer willen met ICT, maar niet weten waar te beginnen. Een middel om zelf als leerkracht vaardiger en ‘mediawijzer’ te worden. De verwerkingsopdrachten hadden hier en daar wat wellicht iets uitdagender kunnen zijn. Eén van de discussiedeelnemers vroeg zich af of het wellicht niet nog concreter moet á la de ‘Lessen met ICT’ van Station-to-Station. Daarmee is ook meteen een vertaalslag naar de leerling gemaakt.

Een leerkracht kan individueel met 23 Onderwijsdingen voor het PO aan de slag. Het zou meer succesvol zijn wanneer je meet meerdere collega’s of zelfs als team hiermee aan de slag zou gaan. Dat biedt namelijk de gelegenheid om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en elkaar te stimuleren om ook de vertaalslag naar je lessen te maken. Belangrijk is dan wel, dat de directie en de ICT-coördinator dit beleidsmatig oppakken. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Zijn alle 23 Dingen relevant voor onze school en voor elke leerkracht? En wat is precies die relevantie? Hoe past het binnen onze visie op Onderwijs en ICT? Gaan we de volgorde wellicht aanpassen? Is het mogelijk om hier tijdens studiedagen mee aan de slag te gaan of gaan leerkrachten er na schooltijd mee aan de slag? Is er een koppeling te maken met bijvoorbeeld het POP van de leerkrachten? Hoe maken we de concrete vertaalslag naar het gebruik van ICT in onze lessen?

Het succes van 23 Onderwijsdingen binnen de school zal mede afhangen van de antwoorden op deze vragen. Met name de koppeling aan de Visie is een belangrijke. Wanneer die er niet is wordt het al snel weer een doel op zich in plaats van een middel. Een model om een tool te implementeren is bijvoorbeeld TPACK: kijk vanuit je vak en pedagogiek wat goed bruikbaar is.

Waar het de makers van 23 Onderwijsdingen voor het PO vooral om gaat is, dat leerkrachten inzien, dat Mediawijsheid belangrijk is. Voor de leerlingen en dus ook voor de leerkracht. Daarbij is 23 Onderwijsdingen een hulpmiddel. Het kan leerkrachten helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden om de leerlingen te begeleiden bij het gebruik van ICT. Met name rond het bewust hiermee omgaan, het zien van de gevaren, maar ook van de mogelijkheden die het biedt in het leerproces. In deze tijd net zo belangrijk als rekenen en taal.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee:
@rinusd, @Netwijs , @kirstenkladdert , @DeOverdracht , @MeesterBoudewijn , @mariekemove , @michelboer , @Carola12345 , @FransDroog , @MarjoleinEdel , @Gijs1982 , @warempel , @Annet1311 , @henkheurter

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!