dinsdag 10 mei 2011

Opbrengstgericht werken kan niet zonder ICT

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Opbrengstgerichtwerken kan niet zonder ICT”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.


Opbrengstgericht werken is hip! Steeds meer scholen zijn ermee bezig of gaan er binnenkort aan beginnen. Dat opbrengstgericht werken geen wassen neus is blijkt uit diverse publicaties. Onder meer het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt dat opbrengstgericht werken de sleutel tot succes is bij het verhogen van de leerling-prestaties. Als definitie voor opbrengstgericht werken wordt doorgaans Fullans definitie gekozen; “Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van prestaties.”

Leerlingvolgsysteem
Een digitaal leerlingvolgsysteem lijkt onontbeerlijk bij het opbrengstgericht werken. Esis en Parnassys zijn twee leerlingvolgsystemen waar goede ervaringen mee zijn. Beiden worden als gebruikersvriendelijk ervaren en zorgen voor een efficiënte en tijdsbesparende manier voor het inzichtelijk maken van de toetsgegevens. In de discussie wordt gesteld dat de leerlingvolgsystemen soms nog als belemmering ervaren worden, ook wordt niet altijd de meerwaarde (h)erkend.

Analyse
Op basis van de Cito-toetsgegevens (A t/m E) wordt er op individueel en op groepsniveau geanalyseerd. Er wordt zo inzicht verkregen in de groei/ stagnatie/ achteruitgang van leerlingen. Op basis van deze analyse worden doelen gesteld en bij de volgende toetsafname worden deze geëvalueerd. Eerst bepaal je wat je wilt aanpakken op basis van je analyse en vervolgens bekijk je wat je nodig hebt om die doelen te halen. Dit kunnen (maar hoeven niet per se) ICT-middelen zijn

Leerkrachtvaardigheden en TPACK
Verbonden aan opbrengstgericht werken zijn de leerkrachtvaardigheden. Er wordt een artikel aangehaald over succesfactoren bij opbrengstgericht werken, één van deze factoren is het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. ICT maakt beter lesgeven mogelijk, dus kun je ook je opbrengsten ermee verhogen. Maar welke kennis en vaardigheden moet een leerkracht bezitten voor de juiste inzet van ICT. Het TPACK-model kan hier duidelijkheid over verschaffen. TPACK is erop gericht de ICT vaardigheden van de leerkracht: didactiek, vakinhoud en ICT te integreren. Vanuit de vakinhoud wordt gekeken hoe (en of) je ICT kan inzetten bij een bepaald vak.

Rekentuin
Rekentuin (winnaar IPON award 2011, Beste innovatief (software) product PO) is een (online) computerprogramma dat ingezet kan worden bij opbrengstgericht werken. Het programma past zich aan op het niveau van de leerling, het heeft een goed leerlingvolgsysteem en is motiverend voor zowel de betere als de mindere rekenaar.

Gamification
Aan het einde van de discussie wordt ons traditionele toetssysteem op de korrel genomen. “Nog veel te vaak kijken wij in het onderwijs alleen maar naar de toetsresultaten en willen we traditioneel toetsen, waarom??”.
Er wordt gesteld dat bijvoorbeeld het werken met portfolio’s en het procesevaluatie erg waardevolle manieren zijn om te kijken naar de opbrengsten van het onderwijs. Niet de leeropbrengsten moeten gemeten worden, maar het leerproces moet worden gemeten. Op de vraag of het meten van dergelijke kwalitatieve data niet te lastig (arbeidsintensief) is voor sommige scholen wordt gesteld dat als je traditioneel wilt werken je ook traditioneel moet toetsen, wil je vernieuwen moet je ook je meettechniek vernieuwen. Er volgt een pleidooi voor op een nieuwe manier van kijken naar opbrengsten; “Gamification”. In het filmpje “Gamifying Education” wordt gamification uitgelegd en worden voorbeelden gegeven hoe je games zou kunnen gebruiken in het onderwijs.

Tot slot
Bij het opbrengstgericht werken worden na de analyse van de nulmeting en een keuze gemaakt voor een verbetertraject. Dit is meestal een verbetering van het taal- of rekenonderwijs. In combinatie met een dergelijk traject wordt vaak een keuze uit één van de zes onderwijsleerprocessen gedaan om aan ook te verbeteren:
- Leerstofaanbod
- Klassenmanagement
- Leertijd
- Didactisch handelen
- Pedagogisch handelen
- Schoolklimaat
In deze discussie dinsdag zijn veel maar lang niet alle aspecten van het opbrengstgericht werken aan bod gekomen. Dit biedt gelukkig veel stof voor de toekomst om over te discussiëren.

Tot zover het uitgewerkte verslag van de discussie. Op
discussiedinsdag.yurls.net vind je van alle discussies de bijbehorende interessante aanvullende links, die genoemd werden tijdens de discussies. Heb je zelf een suggestie voor een interessant onderwerp? Mail naar discussiedinsdag@gmail.com om het door te geven.

Aan deze discussie deden de volgende Tweeps mee: @dancing_prinzes, @gijs1982, @jufamy75, @ludybronsema, @mariekemove, @mennovh, @michelboer, @rinusd, @warempel & @bramae

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
#netwijs Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee op Twitter. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten