woensdag 15 februari 2012

Digitaal communiceren met ouders

Scholen gebruiken diverse communicatiemiddelen om het contact tussen school en thuis tot stand te brengen en te onderhouden, zoals de informatiegids, de nieuwsbrief, informatieavonden, persoonlijke contacten in de vorm van rapport- en voortgangsgesprekken, en nog veel meer. 

Tegenwoordig zijn er ook allerlei digitale middelen die door de school ingezet kunnen worden om ouders te informeren en hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Scholen moeten nadenken over nieuwe communicatievormen: ouders beschikken over diverse elektronische communicatiemiddelen, waarvan ze vaak heel regelmatig gebruik maken. Ze vinden het fijn om ook zo op de hoogte gehouden te worden van wat er op school speelt. In dit artikel komen allerlei middelen langs en wordt aangegeven voor welk doel ze kunnen worden ingezet. Kunnen worden, want het is de school of de leerkracht die bepaalt of ze gebruik maken van digitale communicatiemiddelen en welke dat dan zijn! 

 
Website 
De website is een goed communicatiemiddel tussen school en ouders, mits de informatie up-to-date en ter zake doende is. Een verouderde website is dodelijk. Geef op de website ook aan wanneer hij het laatst bijgewerkt is. 
Scholen moeten zich realiseren dat de meeste ouders niet regelmatig de website doorsnuffelen. Nieuws kan bijvoorbeeld heel goed kort toegelicht worden via een digitale nieuwsbrief waarna ouders kunnen doorklikken naar het onderwerp op de website. Dat kan bijvoorbeeld een artikel zijn of een foto-album van schoolactiviteiten. 
Het is ook goed om een RSS-feed aan de website toe te voegen waarop ouders zich kunnen abonneren: als de website wordt bijgewerkt, krijgen ze daarvan bericht. 

E-mail
E-mail kan heel goed worden ingezet, bijvoorbeeld om ouders periodiek te informeren via de nieuwsbrief. Papieren nieuwsbrieven komen niet altijd op e juiste plaats, of te laat. Wanneer de school de nieuwsbrieven digitaal verspreidt, is er een directe schakel tussen de zender en de ontvanger. E-mail kan ook gebruikt worden voor persoonlijk contact, maar het is heel belangrijk dit zorgvuldig af te wegen. Leerkrachten sturen bij voorkeur geen persoonlijk getinte berichten aan ouders. Ook persoonlijke vragen van ouders en zeker als deze een emotionele lading hebben, kunnen beter in een rechtstreeks contact worden voortgezet. Zo kunnen eventuele misverstanden veel beter uit de weg worden geruimd.

Weblog 
Ze worden steeds vaker gebruikt: weblogs waarin de leerkracht, eventueel samen met de leerlingen, verslag doet van activiteiten die in de groep plaatsvinden. Voor de ouders een geweldige bron van informatie en vaak een mooie aanleiding om met de kinderen te praten over waar ze in de klas mee bezig zijn. Ook hier geldt dat het belangrijk is om regelmatig artikelen toe te voegen en ouders daarover te informeren. Leerkracht of leerlingen kunnen bijvoorbeeld een uitleg geven van een nieuw onderwerp, een bepaalde manier van aanpak, een project en dergelijke. 

Online formuleren 
Online formulieren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een enquête te houden (schooltevredenheidsonderzoek), een inventarisatie te doen van de beschikbaarheid van ouders voor (buiten)schoolse activiteiten en het rapportspreekuur. Een mooi voorbeeld hiervan is Google Forms, waarmee allerlei vragen gesteld kunnen worden. Het verzamelformulier kan overgezet worden naar Excel zodat er allerlei overzichten gemaakt kunnen worden. Dit kan heel tijdbesparend werken. 

Twitter 
Steeds meer mensen maken gebruik van Twitter om korte berichten rond te sturen. Ook scholen kunnen dit inzetten om ouders snel te informeren. Twitterberichten hebben een heel korte “haalbaarheidsdatum”, maar er zijn ouders die het prettig vinden als extra communicatiemiddel. In een Twitterbericht kan ook een link naar extra informatie worden opgenomen. Het isa belangrijk te beseffen dat met Twitter slechts een klein deel van de ouders bereikt wordt.

Yurls 
Yurls-sites worden meestal gebruikt om favorieten online op te slaan. Zo kunen ze in het onderwijs gebruikt worden, met name in combinatie met het digibord. Maar leerkrachten kunnen Yurls ook gebruiken om ouders en leerlingen te informeren over het huiswerk dat de leerlingen moeten maken. Op een Yurls-pagina kun je namelijk een agenda plaatsen waarin je de data van spreekbeurten, boekgesprekingen, overhoringen en dergelijke kunt opnemen. Het is zelfs mogelijk om het huiswerk zelf toe te voegen. Je moet deze documenten dan wel online gezet hebben (bijvoorbeeld in Dropbox), zodat er vanuit Yurls een linkje naar gemaakt kan worden. 

Kant-en-klare communicatiesystemen 
Er komen de laatste tijd steeds meer online toepassingen die een kant-en-klare oplossing voor de school bieden. Enkele voorbeelden ervan zijn Dubaboard, K.I.D.S., Mijn schoolinfo en Schoudercom

Scholen  in het digitale tijdperk zijn zich ervan bewust dat ze gebruik moeten maken van meerdere middelen om de boodschap goed over te brengen. Het is belangrijk daarbij ook de doelgroep goed in ogenschouw te nemen. De populatie van ouders kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld in opleidingsniveau.

Voor algemene tips over ouderbetrokkenheid verwijs ik graag naar de website Ouderbetrokkenheid, die ingaat op allerlei inhoudelijke aspecten van de betrokkenheid van ouders bij de school. Geen opmerkingen:

Een reactie posten