woensdag 27 januari 2010

Mediawijsheid een zaak van ouders of van de school?

Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Mediawijsheid, een zaak van de ouders of van de school?” In dit artikel een uitgewerkte samenvatting.

In de vraagstelling worden ouders en school tegenover elkaar geplaatst. Uiteraard ligt het niet zo simpel. De vraag is meer wat ligt bij de school en wat bij de ouders? Dat er voor de school een belangrijke rol is weggelegd is evident. Op de website Mediawijsheid.nl wordt gesproken over een doorlopende leerlijn, waarbij Mediawijsheid wordt geïntegreerd in het bestaande curriculum. Anders gezegd: het is verweven in het onderwijs.

In de praktijk blijkt nog vaak, dat ouders niet weten wat de visie en het beleid op school is m.b.t. Mediawijsheid. Andersom geldt, dat de school vaak niet weet hoe ouders hier mee omgaan. Omdat echter ouders en school allebei bezig zijn met opvoeding, vanuit hun eigen rol, is afstemming noodzakelijk.

In de discussie kwam duidelijk naar voren, dat van de school verwacht mag worden, dat ze duidelijk communiceren naar de ouders hoe ze bezig is met Mediawijsheid: Wat is de visie van de school? Welk beleid is er? Welke activiteiten vinden er plaats? Neem de ouders daar in mee. Informeer ze en betrek ze erbij. Organiseer bijvoorbeeld een ouderavond om de ouders te informeren over wat de school doet aan Mediawijsheid. Laat daarbij de ouders ook vertellen hoe ze er thuis mee bezig zijn. Bespreek elkaars rol.

Ook voor ouders onderling kan het zinvol zijn te praten over Mediawijsheid. Soms gebeurt dat wel in het informele circuit, maar de school zou daar ook heel goed in kunnen faciliteren. Geef ouders de mogelijkheid om rond praktische zaken met elkaar te delen. Zo kunnen ouders elkaar ook verder helpen bij lastige vraagstukken. Dat zou ook kunnen via bijvoorbeeld een online platform.

De school zou kinderen kennis moeten laten maken met nieuwe media. Aandachtspunt is daarbij ook, dat het niet alleen maar gaat om de negatieve kant: de gevaren. Zo wordt Mediawijsheid vaak negatief ingevuld. Benadruk ook de positieve kant: Wat kun je ermee als leermiddel?
Je zou het kunnen vergelijken met fietsen. Als ouder leer je je kind fietsen. Op school krijgt het verkeersles en een een verkeersdiploma, waardoor het kind veiliger over straat kan. Je wereld wordt groter, doordat je op de fiets veel verder kunt komen dan lopend. Daarvoor moet het kind enerzijds de regels kennen, maar ze anderzijds ook kunnen toepassen. Kennis en vaardigheden gaan hand in hand. Daar komt ook weer de begeleidende rol van de ouders om de hoek kijken.

Scholen hebben de expertise en de middelen om met Mediawijsheid aan de slag te gaan. Dat mag je althans verwachten. Wanneer dat niet zo is, zou de school zijn leerkrachten moeten laten scholen. Bij ouders zie je vaak toch, dat er veel minder kennis is, waardoor ze het lastig vinden om hun kinderen te begeleiden. De school zou hen daarin te hulp moeten schieten.

Welke onderwerpen kunnen de scholen oppakken? Door de deelnemers aan de discussie wordt daarbij gedacht aan:
  • Zoeken op internet
  • Beoordelen van websites
  • Het gebruik van wiki’s bij werkstukken (Hoe beoordeel je de teksten op waarheid?)
  • Profielpagina’s op bijv. MSN en Hyves
  • Chatpagina’s
  • YouTube
  • websites maken
  • online mindmaps maken
Dit zijn een aantal specifieke onderwerpen om met kinderen te bespreken. De uitdaging voor veel scholen is om onderwijs veel meer te integreren in het dagelijkse lesgeven. Sla bijvoorbeeld een les Begrijpend Lezen uit de methode over. Bekijk wel welke vaardigheden er aan bod moeten komen. Ga met leerlingen deze vaardigheden oefenen aan de hand van een artikel op een wiki of een blog. Daar kunnen de leerlingen direct zelf ook wat mee.

Tot zover het verslag van de discussie. Heeft u zelf nog aanvullende opmerkingen of ideeën? Plaats ze als reactie op deze blogpost. De links die genoemd zijn tijdens de discussie zij n terug te vinden op discussiedinsdag.yurls.net.

Volgende week weer een nieuwe discussie over een nieuw onderwerp!
Discussie Dinsdag: elke dinsdag tussen twaalf en twee. Discussieer mee over Onderwijs en ICT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten